Archaic

Type

واژگان

فرانسوی

Archaïque

آلمانی

Archaisch - Veraltet

پارسی

کهن

مترداف: باستانی، قدیمی

ریشه شناسی: این واژه از اواخر قرن هجدهم وارد زبان های اروپایی شد و از واژه یونانی arkhaios به معنی قدیمی ریشه می گیرد.

تعریف:موجودیت فرهنگی – اجتماعی ای که در گذشته های دور، به خصوص در معنای باستانی (عصر کلاسیک و پیش از آن)ریال وجود داشته ولی دیگر وجود خارجی ندارد و یا به یک شکل استثنایی و بسیار نادر تبدیل شده است.