Antagonism

Type

واژگان

فرانسوی

Antagonisme

آلمانی

Antagonismus- Gegnerschaft- Gegensatz

پارسی

تخاصم

مترادف: آشتی ناپذیری، تضاد، تعارض، خصومت، دشمنی، ستیز، ضدیت، مخالفت

ریشه شناسی:این واژه از نیمه قرن نوزده وارد زبان های اروپایی شد و از واژه یونانی antagônisma به معنی «تقابل و تضاد» می آید.

تعریف: موقعیت متخاصم و متضاد دو اصل یا دو نیرو و گروه اجتماعی- فرهنگی که عموما به کنش های فعال و ستیزه جویانه بیانجامد.