Bilingualism

Type

واژگان

فرانسوی

Bilinguisme

آلمانی

Bilingualismus

پارسی

دوزبانگی

مترادف: دو زبانی

ریشه شناسی: این واژه از اوایل قرن بیستم وارد زبان های اروپایی شد و از پیشوند لاتین bis به معنی «دو » و و اژه لاتین lingua به معنی زبان می آید.

تعریف : مهارت و توانایی کامل در به کار بردن دو زبان در یک شخص یا یک گروه و یا موقعیت و مشخصه یک نهاد یا کشور و غیره که در آن دو زبان به صورت یکسان به کار بروند.