Bureaucracy

Type

واژگان

فرانسوی

Bureaucratie

آلمانی

Bürokratie

پارسی

دیوان سالاری

مترادف: بوروکراسی

ریشه شناسی:این واژه از اواخر قرن هجده وارد زبان های اروپایی شد و از ریشه لاتین bura به معنی فرش روز میز که سپس معنی میز پیدا کرد و از واژ ه یونانی kratos به معنی قدرت ساخته شده است

تعریف: نوعی از سازمان یا سازمان یافتگی اجتماعی نهادینه شده که با سلسله مراتب آشکار اقتدار ، ضوابط، قواعد، قوانین بسیار زیاد و اغلب مکتوب و به سختی قابل تغییر و با کند شدن فرایند های اجتماعی به دلیل وجود این ساختارها و روابط مشخص می شود.
B