Bifurcation(Kinship)

Type

واژگان

فرانسوی

Bifucation(Parenté)

آلمانی

Bifurkation(Verwandtschaft)

پارسی

اشتقاقی(خویشاوندی)

تعریف: از واژگان خویشاوندی به معنی نوعی اشتقاق معنایی و زبانی میان والدین مذکر شوهر و زن در نسبت آنها با «فرد»( برای نمونه در فارسی: پدر زند، مادر زند، پدر شوهر، مادر شوهر).