Bilateral(Kinship)

Type

واژگان

فرانسوی

Bilateral(e-aux)( Parenté)

آلمانی

Bilaterale(Verwandtschaft)

پارسی

دو سویه(خویشاوندی)

مترادف:دوجانبه، دو طرفه

ریشه شناسی: این واژه در معنای متعارف خود از قرن نوزده وارد زبان های اروپایی شد و سپس به وسیله انسان شناسان در مجموع واژگان خویشاوندی به کار گرفته شد. این ترکیب از دو واژه لاتین bis به معنی «دو» و lateralis و latus به معنی پهلو و سو می آید.

تعریف: در انسان شناسی، صفت نوعی از خانواده که در آن فرزند می تواند به پدر و یا مادر، هر دو ، منتسب باشد.