Behaviorism

Type

واژگان

فرانسوی

Behaviorisme

آلمانی

Behaviorismus

پارسی

رفتار گرایی

مترادف: اصالت رفتار، رفتار باوری، رفتار گری، رفتارنگری، رفتاری، علم سلوک

ریشه شناسی: این واژه ریشه انگلیسی دارد، از اوایل قرن بیستم وارد زبان های اروپایی می شود ریشه آن به واژه انگلیسی bhaviour به معنی رفتار می رسد.


تعریف: مکتب و شاخه ای از روان شناسی تجربی مبتنی بر شناخت انسان بر پایه رفتارهای اندامی او بدون توسل به تبیین های فیزیولوژیک و یا روان شناسی بالینی.