Biotope

Type

واژگان

فرانسوی

Biotope

آلمانی

Biotop

پارسی

زیستگاه

مترادف: زیست بوم، زیست مکان

ریشه شناسی: این واژه از نیمه قرن بیستم وارد زبان های اروپایی شد و از دو ریشه به معنی زندگی و به معنی «جا» و «مکان» می آید.تعریف : پهنه ای زیستی که امکان یک همزیستی(biocoenosis) را به گروهی از موجودات جانوری یا گیاهی بدهد. زیستگاه و همزیستی همراه با یکدیگر یک «نظام زیستبومی»(ecosystem) را تشکیل می دهند.