Bourgeoisie

Type

واژگان

فرانسوی

Bourgeoisie

آلمانی

Bourgeoisie

پارسی

بورژوازی

مترادف: بورژوازی، طبقه سوداگر، نظام بورژوا، نظام سوداگری

ریشه شناسی:این واژه از نیمه قرن سیزدهم وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن به واژه لاتین burgus به معنی «قلعه» یا سهر در مهنای قرون وسطایی اش و واژه ژرمن burg به همین معنی باز می گردد.


تعریف: این واژه در قرون وسطا به معنی شهرنشین بود که خود نوعی امتیاز به حساب می آمد، اما از قرن هفدهم به بعد هر چه بیشتر به معنی زخشی از طبقات اجتماعی کماببیش دازی امیتاز و ثروت ( متوسط یا بالا) به کار برده شد که موقعیت خود را از راه اکتسابی به دست آورده بدند در برابر طبقه اشراف که امتیازات خود را خاصل نجیب زادگی و خون و تبار برتر می دانستند.