Authority

Type

واژگان

فرانسوی

Autorité

آلمانی

Autorität

پارسی

اقتدار

مترادف: آمریت، سلطه، قدرت


ریشه شناسی: این واژه از ابتدای قرن دوازدهم وارد زبان های اروپایی شد و از ریشه لاتین auctoritas و auctor به معنی «مولف» و «تصمیم گیرنده» می آید.


تعریف: نوعی از قدرت که حاصل برخورداری از توانایی و دانش و مهارت خاصی در یک زمینه، و یا قرار گرفتن در موفعیت نهادینه با همان مشخصات باشد که ایجاد نوعی برتری مشروعیت یافته کرده و از همین طریق نفوذ و احترام و اطاعت را ایجاب می کند.