Acculturation

Type

واژگان

فرانسوی

Acculturation

آلمانی

Akkulturation

پارسی

فرهنگپذیری

ریشه شناسی:این واژه از اواهر قرن نوزده و از ابتدای قرن بیستم وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن در واژه culture (فرهنگ) است.

مترادف: فرهنگ آموزی، فرهنگ بخشی، فرهنگ گیری، فرهنگ یابی


تعریف: تغییر فرهنگی یک فرد، گروه و یا مردم از طریق وام گیری گسترده دواطلبانه یا اجباری از عناصر فرهنگ دیگر که ر تماس با آن قرار گرفته است.