Endogamy

Type

واژگان

فرانسوی

Endogamie

آلمانی

Endogamie

پارسی

درون همسری

واژگان مترادف : خویشاوند همسری، زناشویی بسته، وصلت با خودی.


ریشه شناسی: این واژه از نیمه قرن نوزده وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن به واژه یونانی endo از ریشه یونانی endon به معنی «درون» ، «در داخل» می رسد.


تعریف: نوعی از زناشویی که در آن دو طرف ازدواج به یک گروه خانوادگی، قبیله ای، قومی و غیره تعلق داشته باشند، مفهوم درون همسری بنا بر گروه مورد نظر قابل تغییر است و بنابراین یک ازدواج «درون همسر» می تواند در صورت تغییر گروه مرجع به یک ازدواج «برون همسر» تبدیل شود و برعکس.