Adaptation

Type

واژگان

فرانسوی

Adaptation

آلمانی

Fassung; Anpassung, Adaptierung

پارسی

انطباق

مترادف: تعدیل ، سازش ، سازگاری، همسازی

ریشه شناسی: این واژه از قرن شانزدهم وارد زبان های اروپایی شد و از ریشه فعل لاتین adaptare و صفت لاتین aptus به معنی «مناسب » و «سازگار» می آید.


تعریف: عمل منطبق کردن یک چیز با چیزی دیگر و نتیجه ای که از این انطباق حاصل می شود.