Anthropology

Type

واژگان

فرانسوی

Anthropologie

آلمانی

Anthropologie

پارسی

انسان شناسی

مترداف: قوم شناسی، مردم شناسی

ریشه شناسی: این واژه از قرن نوزده در معنی جدید خود از معنی قدیمی ترش در حوزه الهیات به مقابه شاخه ای از خدا شناسی، جدا شد و وارد ادبیات علوم اجتماعی گردید و از ریشه های یونانی antropo به معنی انسان و logos به معنی شناخت می آید.

تعریف: دانش شناخت انسان در تمام ابعاد جسمانی، فرهنگی( از جمله ابعا روان شناختی و اجتماعی) و زبان شناختی و باستان شناختی او از طریق یک روش شناسی جامع گرا و ژرف نگر مبتنی بر ترکیبی از حضور در میدان و تحلیل نظری موضوع مورد مطالعه.