Animism

Type

واژگان

فرانسوی

Animisme

آلمانی

Animismus

پارسی

جان گرایی

واژگان مترادف: حیات، روان، روح، زندگی

ریشه شناسی: این واژه در این معنا از اواخر قرن نوزده وارد زبان های اروپایی شد و از ریشه ی لاتین anima به معنی روح و روان است

تعریف: قائل شدن به جان و روحی برای اشیاء یا پدیده های طبیعی، همانند روح انسانی، این نامی بود که اروپائیان به مجموعه ی ادیان آفریقایی اطلاق کردند.