Liberalism

Type

واژگان

فرانسوی

Libéralisme

آلمانی

Liberalismus

پارسی

لیبرالیسم

مترادف : آزادی خواهی.

ریشه شناسی: این واژه از نیمه اول قرن نوزده در زبان های اروپایی رایج شد و ریشه آن به واژه لاتین به معنی فردی که در موقعیت ازادی ( در برابر بندگی) قرار دارد و همچنین فردی سخاوتند و نیکوکار، آمده است.

تعریف: مجموعه ای از مفاهیم که در حوزه های مختلف فلسفی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطرح شده اند و طیف گسترده ای از اندیشه ها را در بر می گیرند که کلی ترین مخرج مشترک آنها دفاع از آزادی های فردی در همه زمینه ها در برابر دخالت های دولتی است. در قرن بیستم این واژه در اروپا و آمریکا به دو معنی متفاوت ب کار رفته است. در اروپا معنی واژه بیشتر آن را به رویکردهای محافظه کارانه نزدیک ی کند و در آمریکا بیشتر به رویکردهای طرفدار دگرگونی و تحول در جامعه.