Leadership

Type

واژگان

فرانسوی

Leadership

آلمانی

Führerschaft,Führung

پارسی

رهبری

مترادف: پیشوایی، ریاست، زعامت، سالاری، سروری

ریشه شناسی : این واژه از نیمه قرن نوزده وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن به واژه lāēdan
به زبان انگلیسی قدیمی به همین معنی می رسد.

تعریف : موقعیت یک گروه اجتماعی یا سیاسی و اقتصادی بزرگ، که تعداد زیادی از گروه های مشابه خود را زیر هدایت خود داشته و بر آ«ها تاثیر گذاشته و بدانها خط و رهنمود می دهد.