Law

Type

واژگان

فرانسوی

Loi

آلمانی

Gesetz

پارسی

قانون

مترادف : آیین، اصل، ضابطه، قاعده، ناموس.

سال ورود: این واژه از قرن یازده در زبان های اروپایی رایج می شود و ریشه آن به واژه های لاتین lēgem lēx, lēgis به معنی قاعده و ضابطه و قانون می رسد.
تعریف : قاعده یا ضابطه ای که به وسیله قدرت حاکم وضع و ابلاغ می شود و همه، موظف به اجرای آن هستند و در غیر این صورت مجازات می شوند، در نظام های جدید حکومتی، قانون، به وسیله یک نهاد قانون گذار وضع شده، به وسیله نهاد دومی اجرا و نهاد سومی درباره رعایت یا عدم رعایت آن داوری و فرد خاطی را مجازات می کند.