Lineage

Type

واژگان

فرانسوی

Lignage

آلمانی

Abstammung

پارسی

دودمان

مترادف : تیره، راسته تباری.

ریشه شناسی : این واؤه از اوایل قرن بیستم در زبان های اروپایی رایج شد و ریشه آن به واژه لاتین lineaبه معنی نخ، خط و رد قلم یا خط چهره می رسد.

تعریف : در نظام خویشاوندی عموما به گروهی اطلاق می شود که همگی خود را از یک نیایی مشترک تک خطی می دانند.