Levirat

Type

واژگان

فرانسوی

Levirat

آلمانی

Leviratsehe

پارسی

زن برادر گزینی

ریشه شناسی : این واژه از اواخر قرن هفده و اوایل قرن هجده در زبان های اروپایی رایج شد و از ریشه ی لاتین levir به معنی برادر خوانده می آید.

تعریف : رسمی اجتماعی و در اصل عبرانی که یک مرد را موظف می کرد که همسر برارد درگذشته و بدون فرزند خود را به ازدواج خود در آورد تا نام برادر نیز حفظ شود،در معنای عمومی تر ازدواج مرد با بیوه برادرش و یا بر عهده گرفتن معیشت این بیوه.