Legitimacy

Type

واژگان

فرانسوی

Legitimité

آلمانی

Gesetzlichkeit

پارسی

مشروعیت

مترادف : رسمیت یافته، قانونی، قانونیت، مشروع

سال ورود : این واژه از اواهر قرن هجده در زبان های اروپایی رایج شد و از ریشه لاتین Legitimus به معنی درست و به حق می آید.

تعریف : موقعیت یا خاصیت یک پدیده یا یک کنش و باور که با اصل یا اصول حقوقی ، اخلاقی، اجتماعی یا دینی پذیرفته شده در یک جامعه مفروض در زانی مشخص انطیاق و سازگاری داشته باشد.