Kulturkreis

Type

واژگان

فرانسوی

Kulturkreis(aire culturelle)

آلمانی

Kulturkreis(cultural area)

پارسی

دایره فرهنگی

مترادف : دایره تمدنی، حلقه فرهنگی، حوزه تمدنی، حوزه فرهنگی

ریشه شناسی: این واژه از اوایل قرن بیستم در زبان های اروپایی رایج شد و از دو واژه آلمانی kultur به معنی فرهنگ و تمدن و kreis به معنی حلقه یا دایره ریشه می گیرد.تعریف :پهنه ای سرزمینی که در آن با مجموعه ای از مشترکات مادی و معنایی فرهنگی، یک منشاء واحد اشاعه و مسیرهای اشاعه ای سروکار داشته باشیم که در مجموع انسجامی حداقل از لحاظ فرهنگی به این پهنه داده و آن را نسبت به بیرون از آن، لااقل به صورت نسبی، متمایز کنند.