Kleptocracy

Type

واژگان

فرانسوی

Kleptocracie

آلمانی

Kleptokratie

پارسی

دزد سالاری

مترادف : حکومت فساد، فساد سیاسی

ریشه شناسی : این واژه از نیمه دوم قرن بیستم وارد زبان های اروپایی شد و از ریشه یونانی Kleptein به معنی دزدی و پسوند -kratia به معنی حکومت می آید.

تعریف: شیوه ای از حکومت که اصل و اساس آن بر پایه فساد مالی و سیاسی و سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای انباشت ثروت به وسیله یک فرد یا گروهی از افراد که سمت های حاکمیت را در دست دارند، بدون دغدغه یا با دغدغه اندکی درباره مردم زیر حاکمیت و بدون یا با برنامه های اندکی در دراز مدت برای تداوم قدرت سیاسی باشد.