Isogamy

Type

واژگان

فرانسوی

Isogamie

آلمانی

Isogamie

پارسی

برابر همسری

ریشه شناسی : این واژه از نیمه دوم قرن بیستم در زبان های اروپایی در معنای انسان شناسانه آن رایج شد و از دو واژه یونانی iso به معنی برابر و gamos به معنی ازدواج ریشه می گیرد.

تعریف :ازدواج میان دو فرد که به یک گروه اجتماعی و یا گروه هایی با سطح یکسان و برابر اجتماعی تعلق داشته باشند .