Initiation

Type

واژگان

فرانسوی

Initiation

آلمانی

Initiierung,Eröffnung,Einführung

پارسی

پاگشایی

مترادف : پذیرش، رمز آموزی، ره آموزی، نوآموزی.
ریشه شناسی: این واژه از قرن شانزدهم وارد زبان های اروپایی شد و به ریشه لاتین initiatio به معنی پذیرفته شدن و ورود در یک گروه از راهبان، ریشه می گیرد.

تعریف : مجموعه ای از مراسم و آیین ها که به یک فر یا یک گروه امکان می دهد با گذار از یک مرحله به مرحله ای دیگر قدم گذشته و درون گروه جدیدی که عموما گروهی دینی بوده است پذیرفته شوند، پاگشایی در دنیای جدید بسیار فراتر از گروه های دینی شامل بسیاری دیگر از گروه های اجتماعی و حرفه ای نیز می شود.