Acculturation

Type

واژگان

فرانسوی

Acculturation

آلمانی

Akkulturation

پارسی

فرهنگپذیری

مترادف: فرهنگ آموزی، فرهنگ بخشی، فرهنگ گیری،  فرهنگ یابی
ریشه شناسی:این واژه از اواهر قرن نوزده و از ابتدای قرن بیستم وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن در واژه   culture (فرهنگ) است.
تعریف: تغییر فرهنگی یک فرد، گروه و یا مردم از طریق وام گیری گسترده دواطلبانه یا اجباری از عناصر فرهنگ دیگر که در تماس با آن قرار گرفته است