Ideology

Type

واژگان

فرانسوی

Idéologie

آلمانی

Ideologie,Weltanschauung

پارسی

ایدئولوژی

مترادف : جهان بینی، دکترین، گرایش فکری،
ریشه شناسی : این واژه از اواخر قرن نوزده وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن به واژه یونانی idea به معنی شکل محسوس و قابل مشاهده یا متمایز و فعل یونانی idein به معنی دیدن و پسوند بونانی -logos به معنی شناخت می رسد، البته واژه ایده در فلسفه افلاطونی که در فارسی به «مثل» ترجمه شده بیشتر به ماهیت و گوهر ازلی و ابدی پدیده ها اطلاق می شد.
تعریف : این واژه ابتدا ر قرن نوزده به جای روان شناسی ابداع شد و منظور از آن علم شناخت اندیشه ها بود، اما معنای جا افتاده آن به جموعه ای از باورها و اندیشه های فلسفی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و غیره اطلاق می شود که دارای انسجامی درونی باشند و بر اساس آنها نوع خاصی از رفتار اجتماعی شکل بگیرد و تحقق یابد؛ اطلاق می شود.