Identity

Type

واژگان

فرانسوی

Identité

آلمانی

Identität, Gleichheit, Persönlichkeit

پارسی

هویت

مترادف: چیستی، خود، کیستی، همانی، همانستی

ریشه شناسی : این واؤه از قرن چهاردهم در زبان های اروپایی رایج شد و ریشه آن به دو واژه لاتین identitas به معنی «خصوصیت چیزی همانند» و idem به معنی «همان» و معادل قدیمی تر یونانی آنها می رسد.
تعریف : در انسان شناسی، به معنای نوعی از خود آگاهی فردی یا جمعی نسبت به وجود مجموعه ای از خصوصیات فرهنگی – اجتماعی که فرد یا گروه مزبور را از فرد، افراد یا گروه های «دیگر» که به مثابه هویت های «دیگری» طبقه بندی می شوند، متمایز می کند و عموما خود را با یک نام و یا لااقل با ضمیر «ما» مشخص می کند.