Trinity

Type

واژگان

فرانسوی

Trinité

آلمانی

Trinität

پارسی

تثلیث

مترادف: سه گانگی
ریشه شناسی: این واژه از قرن دهم در زبان های اروپایی رایج شد و ریشه آن به لاتین trinitas به معنی گروه متشکل از سه عنصر می رسد.
تعریف: باور بسیار گسترده در مسیحیت به وجود روح هم گوهر خداوند در سه موجودیت » پدر، پسر و روح القدس.