Tyranny

Type

واژگان

فرانسوی

Tyrannie

آلمانی

Tyrannei

پارسی

خودکامگی

مترادف: استبداد، بیدادگری، جباریت، حکومت استبدادی
ریشه شناسی: این واژه از قرن دوازدهم وارد زبان های اروپایی شد و ریشۀ آن به واژۀ لاتین و یونانی tyrannia به همین معنی باز می گردد.
تعریف: در یونان باستان این واژه به نوعی از حکومت فردی اطلاق می شد که با زور و با از میان بردن حکومت های اشرافی یا دموکراتیک به دست می آمد، در معنایی عمومی تر این واژه برای هر گونه حکومتی که در آن قدرت مطلق و بی حد و حصری برای یک فرد یا یک گروه کوچک وجود داشته باشد و با بی عدالتی و بی رحمی و زورگویی و خشونت اداره شود ، اطلاق می شود.