Tradition

Type

واژگان

فرانسوی

Tradition

آلمانی

Tradition

پارسی

سنت

واژگان مترادف: آداب و رسوم، رسم، عرف، (در مذهب) روایت
ریشه شناسی: این واژه از قرن سیزدهم وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن به واژه لاتین tradere به معنی انتقال از طریق مکتوب یا شفاهی بر می گردد.
تعریف: مجموعه ای از باورها و شیوه های اندیشه و رفتار و برساخته های مادی و غیر مادی آنها در یک گروه اجتماعی کوچک یا بزرگ که به صورت مکتوب یا شفاهی، از خلال میراثی ذهنی یا به صورت فیزیکی از نسل های گذشته به نسل های بعدی منتقل شده باشد و باور بر آن باشد که ریشه هایش به گذشته های دور دست می رسد.