Totality

Type

واژگان

فرانسوی

Totalité

آلمانی

Totalität

پارسی

کلیت

مترادف: تام، تمامیت، کل.
ریشه شناسی: این واژه از قرن شانزدهم وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن به واژه لاتین totalitas به همین معنی می رسد..
تعریف: مجموعه تمام عناصر یا اجزاء تشکیل دهند یک کل.