Genderlects

Type

واژگان

فرانسوی

Genderlects

آلمانی

Genderlects , Genderlects Geschlechterdialekt

پارسی

گویش جنسیتی

ریشه شناسی: این واژه در نیمه دوم قرن بیستم وارد زبان انگلیسی شد و از واژه انگلیسی gender به معنی جنسیت و پسوند -lect که از واژه لاتین dialectus به معنی سخن گفتن به زبانی خاص می آید، ساخته شده است.

تعریف: تفاوتی گویشی درون یک زبان واحد که تحت تاثیر جنسیت گوینده یا شنونده در ساختار یا واژگان، نحوه تلفظ واژگان، لحن گفتار و یا حرکات همراهی کننده گفتار( زبان غیر کلامی) تفاووتی گویا را نشان دهد و یا بتوان آن را به یکی از دو جنسیت در زبان مربوط انتساب کرد.