Ghetto

Type

واژگان

فرانسوی

Ghetto

آلمانی

Getto

پارسی

گتو

مترادف : محله ی محرومان، یهودیه


ریشه شناسی: این واژه از قرن شانزدهم وارد زبان های اروپایی شد، ریشه آن به شهر ونیز و واژه ایتالیایی ghettare به معنی دور انداختن می رسد، زیرا یهودیان را در این شهر وادار به زندگی در یک جزیره کوچک کرده بودند و حاشیه ای کرده بودند، اما درباره این ریشه اجماع وجود ندارد.

تعریف: محله ای شهری که در آن گروه یقومی، دینی، جماعتی و غیره را به دلیل تعلقشان به این گروه و برای دور کردنشان از دیگران و تحقیرشان وادار به زندگی در شرایطی سخت و فقر آمیز کنند. واژه ای که در ابتدا به محله های فقیر نشین یهودیان اطلاق می شد اما در ادبیات کنونی به محله های فقیر نشین سیاه پوستان یا سایر اقلیت ها نیز گفته می شود.