Gender

Type

واژگان

فرانسوی

Genre

آلمانی

Geschlecht ,Genus

پارسی

جنسیت

مترادف : جنس

سال ورود: این واژه از قرن سیزده وارد زبان های اروپایی شد و از ریشه های یونانی و لاتینgenus و generare به معنی تبار و خانواده و زائیدن می آید.

تعریف: مشخصه زیستی (بیولوژیک) تقابلی که به یکی از دو جنسیت زبانه یا مردانه اطلاق می شود و مشخصات فرهنگی ناشی یا همراهی کننده آن.