the Global

Type

واژگان

فرانسوی

Globalle

آلمانی

Global, Weltumfassend, Kugelförmig

پارسی

امرعمومی، امر جهانی

مترادف: امر فراگیر، جهانشمول، جهان روا، جهانگیر، عام، کلی

ریشه شناسی: این واژه از قرن نوزده در زبان های اروپایی رایج شد و ریشه آن به واژه لاتین globus به معنی کره، توده می رسد.

تعریف: امر عام و فراگیر و دارای جهان شمولیت در تقابل با شکلی از اشکال جزئی یا خاص.