Gens

Type

واژگان

فرانسوی

Gens

آلمانی

Gens

پارسی

تیره

مترادف: طایفه،قبیله،قوم


ریشه شناسی: این واژه از قرن نوزده به صورت گسترده وارد زبان های اروپایی شد و از ریشه یونانی genus به معنی زایش و تبار و خانواده می آید.

تعریف: به گروهی از خویشاوندان اطلاق می شود که از یک خط تباری عموما پدری بیرون آمده باشند.