Field

Type

واژگان

آلمانی

Feld- Gebiet

پارسی

میدان تحقیق

مترادف :زمین تحقیق-حوزه,زمینه,رشته ی تحقیق
سال ورود: پیش از قرن 12

ریشه شناسی: واژه ی انگلیسی میانه , برگرفته از ریشه ی انگلیسی قدیم
Feld

تعریف: به زمینه و حوزه ی خاصی که پژوهش در آن انجام می بابد اطلاق می شود.