tribe

Type

واژگان

فرانسوی

tribu

آلمانی

stamm

پارسی

قبیله

واژگان مترادف: طایفه، عشیره، ایل
سال ورود:قرن 13
ریشه شناسی: این واژه از قرن سیزده وارد زبان انگلیسی شد و ریشۀ آن به واژۀ لاتین Tribus باز می گردد.
تعریف: جماعتی که دارای یک نیای مشترک باشند. (دهخدا)