Ethnology

Type

واژگان

فرانسوی

Ethnologie

آلمانی

Ethnologie

پارسی

مردم شناسی

مترادف : انسان شناسی، قوم شناسی


ریشه شناسی: این واژه از نیمه قرن نوزده وارد زبان های اروپایی شد و از دو واژه یونانیEthnos به معنی «قوم» و logos به معنی شناخت ریشه گرفته است.

تعریف : علم شناخت و تحلیل نظام مند یک فرهنگ یا بخشی از یک فرهنگ، از طریق داده های گردآوری شده بر اساس روش های مردم نگاری.