Ethnocide

Type

واژگان

فرانسوی

Ethnocide

آلمانی

-

پارسی

قوم کشی

مترادف : قومیت زدایی ، قومیت کشی

ریشه شناسی: این واژه در قرن بیستم وارد زبا های اروپایی شده است و از ریشه یونانی Ethnos به معنی «قوم» و پسوند - cide به معنی کشتن ریشه گرفته است.

تعریف : از بین بردن نظام مند یک هویت قومی یا شبه قومی که لزوما با از میان بردن فیزیکی افراد آن(نسل کشی) قوم همراه نباشد