Ethnic

Type

واژگان

فرانسوی

ٍEthnique

آلمانی

Ethnisch

پارسی

قومی

مترادف: اقلیتی، قومیتی، کافر، محلی

ریشه شناسی:این واژه از اوایل قرن نوزده وارد زبان های اروپایی شده است و ریشه آن به واژه یونانی Ethnikosبه معنی «قوم» یا «نژاد» می رسد.

تعریف صفت تعلق برای یک گروه قومی و یا در انگلیسی آمریکایی خود این گروه قومی که عمدتا در این زبان به معنی یک اقلیت قومی غیر آمریکایی گرفته می شود.