Exogam

Type

واژگان

فرانسوی

Exogamie

آلمانی

Exogamie

پارسی

برون همسری

ریشه شناسی: این واژه از نیمه قرن نوزده وارد زبان های اروپایی شد و از پیشوند یونانی Exo به معنی برون و واژه یونانی Gamos به معنی ازدواج ریشه گرفته است.

تعریف : گزینش داوطلبانه یا اجباری همسر از بیرون از یک گروه اجتماعی تعریف شده نظیر یک خانواده گسترده، یک طایفه، یک قوم یا یک قبیله.