Xenogamy

Type

واژگان

فرانسوی

Xenogamie

آلمانی

Xenogamie

پارسی

بیگانه همسری

مترادف: دگر همسری، غریب همسری

ریشه شناسی: این واژه از قرن بیستم در رزبان های اروپایی رایج شده است و ریشه آن به دو واژه یونانی xenos به معنی بیگانه و gamos به معنی ازدواج می رسد.

تعریف: ازدواج یا ترجیح به ازدواج با فردی که به نسبت گروه تعریف شده به مثابه «خود» ی، «بیگانه» یا «دیگری» تعریف می شود.