Xenophobia

Type

واژگان

فرانسوی

Xénophobie

آلمانی

Fremdenfeindlichkeit; Xenophobie

پارسی

بیگانه ترسی

مترادف: بیگانه ناخواهی ، دگر ستیزی، غریب ستیزی، نژاد پرستی.

ریشه شناسی:این واژه از اوایل قرن بیستم وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن به دو واژه یونانی به معنی بیگانه و به معنی ترس می رسد.

تعریف: احساس و بروز و بیان زبانی یا عملی نفرتی عمدتا ناشی از ترس نسبت به انسان ها یا موجوداتی که در برابر «خود» تعریف شده در یک جامعه مشخص، «بیگانه» و «دیگری» به حساب می آیند.