Zoolatry

Type

واژگان

فرانسوی

Zoolatrie

آلمانی

Zoolatrie

پارسی

جانور پرستی

مترادف: بت پرستی، حیوان پرستی


ریشه شناسی:این واژه ازابتدای قرن هجده وارد زبان های اروپایی شده و از دو واژه لاتین zoo به معنی جانور و latria به معنی پرستش ریشه گرفته است.

تعریف:پرستش جانوران تقدس یافته.