Caste

Type

واژگان

فرانسوی

Caste

آلمانی

Kaste

پارسی

کاست

ریشه شناسی: این واژه از ریشه پرتغالی casta و لاتین به معنی «پاک» و «خالص» می آید.

تعریف: یک گروه اجتماعی بسته که زا طریق ازدواج های درون گروه بازتوولید می شود و کسی از بیرون نمی توان به آن راه یابد. این واژه ای بود که اروپائین برای توصیف تقسیم بندی اجتماعی هندو ابداع کردنو. در این تقسیم بندی جامعه عمدتا به سه گروه ( ورنه به معنی رنگ یا جتی به معنی شغل) نثسیم مش شد که عبارت بودند از روحانیون، جنگجویان و کشاورزان، این تققسیم بندی در ابتدا در تمام جوامع هندواروپایی وجود داشته است.