Constructivism

Type

واژگان

فرانسوی

Constructivisme

آلمانی

Konstruktivismus

پارسی

ساخت گرایی

مترادف: ساختمان گرایی، سازه گرایی شالوده گرایی.

ریشه شناسی: این واژه ازپیشوند لاتین به معنی «هم» ، «با هم» و واژه لاتین به معنی «ساختن» و «مرتب کردن» می آید و آغاز آن به دهه 1920 در اروپا می رسد.

تعریف: مکتبی در آغاز هنری که تجسم شیئی به مثابه مجموعه ای از اجزاء را در برابر شیئی به عنوان «توده» قرار می دهد و سپس گرایشی عام که اندیشه انسانی را حاصل یک «ساخت» می داند.