Class

Type

واژگان

فرانسوی

Classe

آلمانی

Klasse

پارسی

طبقه

ریشه شناسی:این واژه از نیمه قرن چهاردهم وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن از واژه لاتین classis به معنی تقسیم و طبقه بندی و یونانی klasis به معنی شکستن به اجزاء می آید.

تعریف: مجموعه ای از افرد یک جامعه که در موقعیت مادی نسبتا یکسانی قرار داشته و از امتیازات مشابهی برخوردار باشند، این واژه با مارکسیسم در علوم اجتماعی رایج شد و در این ایدئولوژی به مجموعه افرادی در یک جامعه اطلاق می شد که دارای رابطه ای یکسان از لحاظ مالکیت با ابزارهای تولید در یک شیوه تولید خاص باشند.