Charisma

Type

واژگان

فرانسوی

Charisme

آلمانی

Charisma

پارسی

فرمندی

مترادف: فر، فره، فرمندی، کاریزما

ریشه شناسی : این واژه از قرن هفده در زبان های اروپایی رایج شد و در معنای سیاسی جدیدش در قرن بیستم رواج یافت. ریشه آ« به واژه یونانی charisma به معنی «شعف» و «سعادت» و «برکت» می آید.

تعریف: باور به برخورداری نیرویی ویژه در یک فرد برای ایجاد سلطه و اقتدار بر یک گروه به خصوص در حوزه سیاسی و قدرت.